Agenda

20 t/m 22 april 2021
Centrale Eindtoets groep 8
23 april 2021
Informatieochtend nieuwe ouders
Van 09.15 tot 10.15.
26 april t/m 7 mei 2021
Meivakantie
13 mei 2021
Hemelvaart
14 mei 2021
Dag na Hemelvaart
18 mei 2021
MR
24 mei 2021
2e Pinksterdag
25 mei 2021
GMR
25 mei 2021
Schoolfotograaf
27 mei 2021
Schoolfotograaf
29 mei 2021
Informatiemiddag nieuwe ouders
Van 12.00 tot 12.15.
31 mei t/m 3 juni 2021
Avond-4-daagse
17 t/m 18 juni 2021
Lesvrije dag, leerlingen vrij
21 juni 2021
Rapport mee
21 t/m 25 juni 2021
Rapportgesprekken
29 juni 2021
Informatieochtend nieuwe ouders
Van 09.15 tot 10.15.
9 juli 2021
Start zomervakantie om 12.15
9 juli 2021
lesvrije middag, leerlingen vrij
12 juli t/m 20 augustus 2021
Zomervakantie